Política de privacitat

Les presents Condicions de Compra (d'ara en avant “Condicions de Compra”) regula l'ús del servici del Portal d'Internet http://www.tabarcallibres.com (d'ara en avant, “Lloc Web”) de Tabarca Llibres, S.L. (d'ara en avant “Propietari”) amb domicili en Av. Ausiàs March, 184 - 46026 València, i amb CIF/NIF B46959433 i amb dades registrals: Reg. Mercantil de València, Tom 1638, Foli 123, Full CS 36138.

Confidencialitat i protecció de dades

Als efectes del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Propietari informa l'usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a Tabarca Llibres, S.L. i sota la seua responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l'Usuari, així com les labors d'informació. En el moment de l'acceptació de la present Política de Privacitat, Tabarca Llibres, S.L. precisarà de l'usuari l'arreplega d'unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus servicis.

Registre de fitxers i formularis

L'ompliment del formulari de registre és obligatòria per a accedir i disfrutar de determinats servicis oferits en el Lloc Web. El no facilitar les dades personals sol·licitats o el no acceptar la present Política de Privacitat suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en què se sol·liciten dades de caràcter personal.

D'acord amb el que establix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals que s'obtinguen com a conseqüència del seu registre com a Usuari, seran incorporats a un fitxer titularitat de Tabarca Llibres, S.L. (d'ara en avant “Propietari”) amb domicili en Av. Ausiàs March, 184 - 46026 València, i amb CIF/NIF B46959433, tenint implementades les mesures de seguretat establides en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de Desembre.

Exactitud i veracitat dels dades

L'Usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades inclosos, exonerant-se al Propietari de qualsevol responsabilitat respecte d'això. Els Usuaris garantixen i responen, en tot cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitats, i es comprometen a mantindre degudament actualitzats. L'Usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. El Propietari no respon de la veracitat de les informacions que ens siguen d'elaboració pròpia i de les que indique una altra font, per la qual cosa tampoc assumix cap responsabilitat quant a hipotètics perjuís que pogueren originar-se per l'ús de la dita informació. El Propietari es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el Lloc Web podent inclús limitar o no permetre l'accés a la dita informació. S'exonera al Propietari de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjuí que poguera patir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada pel Propietari sempre que procedisca de fonts alienes al mateix.

Cookies

El Lloc Web utilitza cookies, considerant tals fitxers físics com a informació allotjats en el propi terminal de l'usuari i servixen per a facilitar la navegació de l'usuari pel portal. De totes maneres, l'usuari té possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedisca la instal·lació d'estos arxius.

Finalitats

Les finalitats del Propietari són el manteniment i gestió de la relació amb l'usuari, així com les labors d'informació.

Menors d'edat

En el supòsit que alguns servicis del Lloc Web vagen dirigits específicament a menors d'edat, el Propietari sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a l'arreplega de les dades personals o, si és el cas, per al tractament automatitzat de les dades.

Cessió de dades a tercers

El Propietari no realitzarà cessió de dades dels usuaris a tercers.

Informació de la botiga

Av. Ausiàs March, 184
46026 València

(+34) 963 186 007

L-V de 8:00 a 14:00 h.