Condicions de compra

Les presents Condicions de Compra (d'ara en avant “Condicions de Compra”) regulen l'ús del servici del Portal d'Internet https://www.tabarcallibres.com (d'ara en avant, “Lloc Web”) de Tabarca Llibres, S.L. (d'ara en avant “Propietari”) amb domicili en Pl. Alquería de la Culla, 4 - Edif. Albufera Center - Oficina 104-B - 46910 Alfafar (València), i amb CIF/NIF B46959433 i amb dades registrals: Reg. Mercantil de València, Tom 1638, Foli 123, Full CS 36138.

Preu

El preu de cada producte serà el que s'estipule en cada moment en el Lloc Web, excepte en cas d'error manifest. A pesar que intentem assegurar-nos de que tots els preus que figuren en la pàgina són correctes, poden produir-se errors. Si descobrírem un error en el preu d'algun dels productes que vosté hi ha encarregat, li informarem com més prompte millor i li donarem l'opció de reconfirmar la seua comanda al preu correcte o bé anul·lar-la. Si no aconseguim posar-nos en contacte amb vosté, la comanda es considerarà cancel·lada i se li reembossaran íntegrament les quantitats que hagueren sigut abonades.

No estarem obligats a subministrar-li cap producte al preu inferior incorrecte (inclús encara que li hàgem enviat una “Confirmació de Compra”) si l'error en el preu és obvi i inequívoc.

Negativa a tramitar una comanda

Ens reservem el dret de retirar qualsevol producte d'este Lloc Web en qualsevol moment i de llevar o modificar qualsevol material o contingut del mateix. Encara que farem el que es puga per a tramitar sempre totes les comandes, poden donar-se circumstàncies excepcionals que ens obliguen a rebutjar la tramitació d'alguna comanda després d'haver enviat una “Confirmació de Compra”, pel que ens reservem el dret a fer-ho en qualsevol moment, a la nostra sola discreció.

No serem responsables enfront de vosté o enfront de qualsevol tercer pel fet de retirar qualsevol producte d'este Lloc Web, amb independència de si el dit producte ha sigut venut o no, llevar o modificar qualsevol material o contingut del Lloc Web o per negar-nos a tramitar una comanda una vegada que li hàgem enviat la “Confirmació de Compra”.

Les comandes que no queden registrades com 'pagat' en els nostres Sistemes automatitzats de passarel·la de pagament després de 48 h. de l'orde de compra, seran declarats com a fallits i eliminats del nostre sistema, perdent la reserva del/els producte/s. Pose's en contacte amb nosaltres si finalment es processa el càrrec, per a tramitar de forma manual la seua compra.

Enviament

Pot rebre-ho en la direcció que trie (domicili, treball, etc.). Només se realitzen enviaments a Espanya, tant a la peninsula com a Balears i Canàries

No es realitzaran enviaments a apartats de correu.

La entrega de les comandes se farà preferentment mitjançant agència de transport, o bé per correu urgent. El termini aproximat d'entrega és de 24/48 hores, de dies laborables, des de que se realitza la compra, excepte el càs d'incidència en el propi transport (accidents, tallament de vies, adversitats climatològiques, etc).

Gastos d'enviament

Gratuïts per a comandes de import igual o superior a 30 euros, I.V.A. inclós. En comandes d'import inferior, se carregaràn 2,80 euros en concepte de transport.

Enviaments i subministraments

Totes les comandes ho seran en ferm. El venedor es reserva el dret de subministrar la comanda total o parcialment, en una o diverses vegades. El subministrament parcial no eximirà en cap cas de l'abonament pel Comprador de la mercaderia subministrada.

El Venedor enviarà la mercaderia sol·licitada pel mig que considere oportú i des del lloc que tinga per convenient, adjuntant a l'expedició albarà/factura en què detalle els títols, preus i exemplars del material servit, o remetent-ho per correu a part.

Si la mercaderia fòra portada fins al domicili o magatzems del Comprador per mitjans propis del Venedor es considerarà entregada per el Comprador i acceptada per este des de el moment que ell mateix o persones que notòriament amb ell treballen, firmen o segellen la nota d'entrega i, a partir d'eixe moment, els danys i menyscabaments que la mercaderia patisca seran suportats pel Comprador, sent també la descàrrega per compte d'este.

Devolucions

Totes les vendes es consideren fetes en ferm.
En virtut de les característiques especials del mercat de material educatiu, i sense que açò siga menyscabament de la consideració de "venda en ferm", Tabarca Llibres admetrà el canvi del material rebut en un termini màxim de 7 dies des de la recepció de la mercaderia pel Comprador.

Si el comprador decidix tornar la mercaderia, Tabarca Llibres admetrà la dita devolució també en un termini màxim de 7 dies des de la recepció de la mateixa per part del comprador. En este cas els ports de devolució seran a càrrec del comprador, no admetent Tabarca Llibres devolucions a ports a pagar a destinació.
L'import de la mercaderia tornada no es retornarà al comprador, quedant la dita quantitat com a saldo a favor del Comprador per a futures compres a Tabarca Llibres.

Informació de la botiga

Pl. Alquería de la Culla, 4
Edif. Albufera Center
Oficina 104-B
46910 Alfafar (València)

(+34) 963 186 007

L-V de 8:00 a 14:00 h.